Banner

REGULAMIN

(obowiązuje od 18 marca 2013 roku – ze  zmianą w zakresie ochrony danych osobowych wchodzącą w życie z dniem 25.05.2018)

I.  Definicje

1.1.    Administrator Danych Osobowych - Top Secret Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14, 94 – 250 Łódź.

1.2.    Baza Danych – zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym Podstawowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym również Partnerów, w celu realizacji Programu;

1.3.    Formularz Zgłoszeniowy Podstawowy (dalej zwany FZP) – formularz zgłoszeniowy będący podstawą przystąpienia Uczestnika do Programu poprzez uzupełnienie wskazanych w nim danych ( w szczególności: imię, kraj, kod pocztowy miejsca zamieszkania, rok urodzenia oraz adres mailowy albo numer telefonu),  podpisaniu oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu 

1.4.    Formularz Zgłoszeniowy Uzupełniający (dalej zwany FZU) - formularz zgłoszeniowy dostępny w Panelu Uczestnika na Stronie Internetowej Programu.  Karta Uczestnika (dalej zwana „Karta”) – karta posiadająca indywidualny numer, wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu po dokonaniu transakcji oraz prawidłowym wypełnieniu FZP 

1.5.    Katalog Korzyści – zespół łącznie zwanych rabatów, ofert, promocji, upustów oraz innych przywilejów (indywidualnie zwanych Korzyścią) lub przyznanych dodatkowo/okresowo przez Organizatora;

1.6.    Organizator Programu (dalej zwany Organizatorem)  – Top Secret  Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14, 94 – 250 Łódź,

1.7.    Panel Uczestnika (dalej zwany Panelem) – strona internetowa z dostępem ograniczonym znajdująca się pod adresem www.collectionclub.eu, umożliwiająca uzyskiwanie informacji na temat danych osobowych Uczestnika, dokonanych transakcji, ilości naliczonych i wymienionych Punktów w Programie oraz sposobie ich wykorzystania, jak również zapewniający możliwość zamawiania dodatkowych Korzyści zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej Programu. Dostęp do strony wymaga autoryzacji za pomocą Karty Uczestnika, adresu email lub numeru telefonu wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym Podstawowym oraz indywidualnego hasła otrzymanego po przystąpieniu do Programu.

1.8.    Partner – podmiot współpracujący z Organizatorem w związku z Programem, który oferuje dodatkowe korzyści Uczestnikowi 

1.9.    Regulamin Programu (dalej zwany „Regulamin”) – niniejszy regulamin, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie, w szczególności korzyści płynące z uczestnictwa w programie

1.10.    Uczestnik Programu (zwany dalej „Uczestnik”) – osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dobrowolnie zaakceptowała Regulamin Programu. 

1.11.    Strona Internetowa Programu – strona internetowa dostępna pod adresem www.collectionclub.eu

II. Postanowienia Ogólne

2.1.     Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu Lojalnościowego (zwanego dalej „Programem”) jednocześnie określając prawa i obowiązki Uczestnika Programu oraz obowiązki Organizatora. 

2.2.    Regulamin Programu dostępny jest na Stronie Internetowej Programu oraz w siedzibie Organizatora.

2.3.    Program jest organizowany i zarządzany przez Organizatora przy współpracy przedsiębiorców, z którymi Organizator zawarł umowę współpracy ( zwani dalej „Partnerzy”). Program obowiązuje w Sklepach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, jeżeli został on w danym kraju wprowadzony. Aktualna lista Partnerów dostępna jest na Stronie Internetowej Programu.

2.4.    Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której w związku z nabyciem określonych produktów lub usług Partnerów Programu zostaną przyznane punkty (zwane dalej „Punkty”). Przyznane Punkty mogą być wymienione na korzyści dostępne w ramach Katalogu Korzyści.

III.    Warunki przystąpienia do programu

3.1.    Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca transakcji, o których mowa w punkcie 2.4, na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uzupełniła Formularz Zgłoszeniowy Podstawowy (FZP) i otrzymała Kartę.

3.2.    Warunkiem wymiany punktów na korzyści dostępne w Katalogu Korzyści jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Uzupełniającego (FZU).

3.3.    Wszelkie zmiany w danych osobowych wprowadzonych do FZP i FZU dostępne są w ramach Panelu Uczestnika i powinny być bezzwłocznie aktualizowane.

IV. Karta Uczestnika

4.1.    Karta jest własnością Organizatora i  nie można jej zbywać lub przekazywać w inny sposób osobom trzecim. 

4.2.    Karta nie jest kartą płatniczą i może być wykorzystywana jedynie do uzyskiwania korzyści dostępnych w ramach Katalogu Korzyści w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

4.3.    W przypadku utraty Karty lub podejrzenia nieuprawnionego jej użycia, Uczestnik proszony jest o bezzwłoczne poinformowanie Organizatora Programu, celem zablokowania Karty, wyjaśnienia nieprawidłowości oraz wydania Uczestnikowi jej duplikatu.

V. Naliczanie i Wymiana Punktów na nagrody

5.1.    Naliczenie Punktów dokonywane jest w oparciu o nabycie określonych produktów lub usług Partnerów Programu. Aktualne warunki naliczania określane są przez Partnera i dostępne na Stronie Internetowej Programu. Naliczone Punkty mogą nie być dostępne do wymiany natychmiast po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie.

5.2.    Informacje o aktualnym stanie Punktów, Katalogu Korzyści oraz historii transakcji dostępne są w Panelu Uczestnika. Wymiana Punktów na korzyści dostępne w ramach Katalogu Korzyści możliwa jest wyłącznie po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego Uzupełniającego (FZU). Szczegółowe, aktualne warunki wymiany Punktów u Partnerów Programu dostępne są na Stronie Internetowej Programu. Zmiana w/w warunków nie wymaga dodatkowego informowania Uczestnika. Organizator dopuszcza również przekazanie wartości Punktów wyrażonych w polskich złotych (PLN) na rzecz współpracujących organizacji pożytku publicznego (OPP)

VI. Wygaśnięcie ważności punktów

6.1. Jeśli nie ustalono inaczej, ważność Punktów wygasa po 6 miesiącach rozumianych jako 180 dni kalendarzowych licząc od daty ostatniej transakcji z użyciem Karty Uczestnika. Brak transakcji w przedmiotowym okresie powoduje automatyczne umorzenie Punktów, zaś dokonanie transakcji w tym okresie przedłuża ważność wszystkich Punktów o kolejny okres wskazany w zd.1. niniejszego pkt.

VII.    Zakończenie Programu, utrata statusu Uczestnika.

7.1.    Uczestnik może zostać pozbawiony przez Organizatora statusu Uczestnika, gdy rażąco i nagminnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz działa w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem zmierzając do pokrzywdzenia Organizatora oraz działa w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, zwyczajem, jak również w przypadku podania podczas procedury rejestracyjnej fałszywych danych. 

7.2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia konta Uczestnika, w stosunku do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, iż dopuścił się działań określonych w pkt. 7.1. Czynności określone w zdaniu poprzednim muszą zostać poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym przy udziale Uczestnika.

7.3.    Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie poprzez zawiadomienie Organizatora w formie pisemnej, za pomocą Panelu Uczestnika, bądź drogą mailową.

7.4.    Z chwilą rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu oraz dokonuje ich trwałego usunięcia z Bazy Danych.

7.5.    Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem na Stronie Programu, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu wraz ze wskazaniem terminu, do którego można wykorzystać zebrane w programie Punkty na korzyści dostępne w ramach Katalogu Korzyści.

VIII.    Ochrona danych osobowych / zmiana - wersja nowa, obowiązująca do 25.05.2018/

8.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) u Organizatora jest Radosław Szewczuk (adres korespondencyjny: ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź, e-mail: daneosobowe@redan.com.pl).

8.2. Dane osobowe gromadzone są przez Organizatora w celu uczestnictwa w Programie (przetwarzanie danych opiera się w tym przypadku na art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dalej UODO, a od 25.05.2018 r. na art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej jako RODO), zbierania Punktów poprzez wyrażenie stosownych zgód na cele marketingowe i handlowe (art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO, od 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozpatrywania ewentualnych reklamacji (art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, od 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wyrażenia przez Uczestnika odpowiednich zgód, o których mowa w regulaminie, jego dane osobowe mogą być następnie  udostępniane przez  Organizatora jego partnerom handlowym.

8.3. Dane osobowe Uczestnika  przetwarzane będą w celu realizacji Programu i w związku z:

a) jego  uczestnictwem w Programie;
b) zbieraniem Punktów dzięki wyrażeniu zgody na cele marketingowe i handlowe – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownej zgody;
c) rozpatrywaniem reklamacji.

8.4. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, od 25.05.2018 r. - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

8.5. W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (przy czym cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia Programu jest jednoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Programie, a cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych Organizatora i partnerów handlowych jest jednoznaczne z wycofaniem udziału w możliwości zbierania Punktów i ich wymiany na Nagrody, co jest także równoznaczne z utratą zgromadzonych Punktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla opisanych powyżej celów, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

8.6. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.

8.7. Uczestnik jest obowiązany do informowani Organizatora o każdej zmianie w zakresie udostępnionych Organizatorowi danych osobowych, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej pod adresem http://www.topsecret.pl/pl-PL/contact

VIII.    Ochrona danych osobowych / wersja stara, obowiązująca do 25.05.2018/

8.1.    Organizator, dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników, przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, aby przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

8.2.    Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).

8.3.    Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.

8.4.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych jest Organizator.

8.5.    Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.

8.6.     Podstawą do udostępnienia danych podmiotom nieuczestniczącym w Programie jest wyłącznie zgoda Uczestnika, bądź przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

IX. Zakres odpowiedzialności.

9.1.    Z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w poniższych postanowieniach Organizator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych, ani ich bezbłędnego funkcjonowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępu do Strony Internetowej Programu, a także nie odpowiada za opóźnienia, utratę danych ani za szkody powstałe w czasie transmisji danych ze Strony Internetowej Programu do Uczestników. 

9.2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w FZP lub FZU. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym i ich aktualizację.  

X. Postanowienia końcowe

10.1.     Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiana taka nie wpływa na prawa uczestnika nabyte przed dokonaniem zmiany. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Organizatora.

10.2.    Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 10.1. niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w swojej siedzibie, na Stronie Internetowej Programu lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej.

10.3.    Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną za pośrednictwem Panelu Uczestnika lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracownicy Partnerów uczestniczących w Programie mogą korzystać z Programu zgodnie z wewnętrznie ustalonymi zasadami.

 

Informujemy, że dane osobowe zawarte w formularzu, po wyrażeniu przez Uczestnika zgody, będą przetwarzane przez Top Secret Sp. z o.o., jako administratora danych oraz mogą zostać udostępnione w pełnym zakresie podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej Redan S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14, 94-250 Łódź oraz podmiotom współpracującym z Grupą Kapitałową Redan S.A. w celu realizacji programu lojalnościowego oraz promocji i marketingu produktów i usług, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, o ile Uczestnik wyraził na powyższe zgodę. 

Informujemy, że dane osobowe zawarte w formularzu, po wyrażeniu przez Uczestnika zgody, będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu promocji i marketingu produktów i usług Partnerów należących bądź przystępujących do powyższego programu oraz w przyszłości mogą być im udostępniane w związku z realizacją programu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Lista Partnerów dostępna jest na Stronie Internetowej Programu. 

Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania w dowolnym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w programie lojalnościowym Collection Club.

 

TopSecret
COPYRIGHT 2023
TOP SECRET SP. ZOO.
GRUPA KAPITAŁOWA REDAN