Banner

Polityka prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z uczestnictwem przez nich w programie lojalnościowym Top Secret Club, prowadzonym przez Top Secret sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi poprzez serwisy www i/lub poprzez aplikację mobilną i/lub w sklepach stacjonarnych będących partnerami programu Top Secret Club.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu programu lojalnościowego Top Secret Club, który dokonuje ich przetwarzania jest TOP SECRET Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (94-250) przy ul. Żniwnej 10/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129475, NIP: 7272570554, REGON: 473073389, kapitał zakładowy 92 004 000,00 zł. Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych Użytkowników sprawuje Inspektor Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e. mail: IOD@topsecret.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 4. Przystępując do uczestnictwa w programie lojalnościowym Top Secret Club Użytkownik proszony jest przez Administratora danych osobowych o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym w szczególności:

- imienia i nazwiska,

- numeru telefonu,

- pełnego adresu korespondencyjnego,

- adresu poczty elektronicznej (e.mail),

- roku urodzenia,

- płeć,

- informacje o operacjach finansowych,

- lokalizacji i przemieszczania się,

dla celów związanych z obsługą procesu transakcyjnego, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Administratora, jego uczestnictwa w programie lojalnościowym Top Secret Club, zbierania punktów dzięki wyrażeniu zgody na cele marketingowe i handlowe – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, rozpatrywaniem reklamacji. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej Redan S.A. i Grupy Kapitałowej Top Secret sp. z o.o z siedzibą w Łodzi (94-250) przy ul. Żniwnej 10/14, oraz podmiotom współpracującym ze spółkami z Grupy Kapitałowej Redan S.A. i Grupy Kapitałowej Top Secret sp. z o.o. wyłącznie w celach wyżej wskazanych. Odmowa wyrażenia przez Użytkownika zgody/zgód na przetwarzanie jego danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Programie Lojalnościowym Top Secret Club, w tym korzystania z innych, opcjonalnych korzyści i rabatów. Informacje o podmiotach z Grupy Kapitałowej Redan S.A. i Grupy Kapitałowej Top Secret sp. z o.o. dostępne są na życzenie Użytkownika przesłane na adres e. mail: daneosobowe@topsecret.com.pl.

 1. Użytkownik, który staje się Użytkownikiem serwisu programu lojalnościowego Top Secret Club, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, które udostępnia w procesie rejestracji i utworzenia indywidualnego konta, a także danych udostępnionych przez niego podczas korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Użytkownika (w tym udostępniania Użytkownikowi funkcjonalności przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie usług związanych z obsługą konta Użytkownika w serwisie programu lojalnościowego Top Secret Club. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, Administrator danych osobowych będzie mógł przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych Użytkowników opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych Użytkowników osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i wszystkimi innymi rodzajami aktów wykonawczych i aktów prawa wspólnotowego.
 3. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustaw, a w szczególności prawo dostępu Użytkowników do treści swoich danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz prawo do żądania ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w przypadkach określonych we właściwych przepisach. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnych zgód wyrażonych przez Użytkowników oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia Programu jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Programie, a cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych Administratora i partnerów handlowych jest jednoznaczne z wycofaniem udziału w możliwości zbierania Punktów i ich wymiany na Nagrody, co jest także równoznaczne z utratą zgromadzonych Punktów. W celu realizacji w/w uprawnień Użytkownik powinien przesłać na adres: daneosobowe@topsecret.com.pl wiadomość elektroniczną zawierającą w swojej treści żądanie podjęcia przez Administratora danych osobowych określonych działań, które zostały wskazane powyżej. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy jego dane będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.
 4. Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wskazanych zgodnie z punktem 4 powyżej oraz współpracujących z Top Secret Sp. z o. o., a w szczególności, w zakresie działalności marketingowej, dostawcy oprogramowania, podmiotom świadczącym usługi hostingu, podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych, oraz innym podmiotom wyłącznie w zakresie ograniczonym do minimum niezbędnego dla prawidłowej realizacji Umowy, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych przez Administratora danych osobowych z w/w podmiotami.
 5. Serwis programu lojalnościowego Top Secret Club realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 6. Rejestracja

W celu zapewnienia sobie możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności programu lojalnościowego Top Secret Club, niezbędne jest założenie konta poprzez stronę internetową i/lub aplikację mobilną i/lub w sklepie stacjonarnym. Udział w programie lojalnościowym wiąże się z podaniem zakresu danych osobowych wskazanego precyzyjnie w regulaminie Top Secret Club. Hasło, które Użytkownik podaje podczas rejestracji będzie dostępne tylko dla niego.

 1. Newsletter i Newsletter typu SMS

Newslettery zawierają informacje handlowe i będą wysyłane na podany przez Użytkownika adres e-mail i/lub numer telefonu wyłącznie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz ich profilowanie. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera i Newslettera typu SMS, klikając w link dostępny w treści przesyłanej wiadomości typu newsletter, bądź cofając zgody na otrzymywanie treści marketingowych poprzez odznaczenie właściwego checkbox dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto utworzone w Top Secret Club.

 1. Aplikacja mobilna

W ramach naszego programu lojalnościowego Użytkownik może korzystać ze swojego konta Top Secret Club poprzez aplikację mobilną Top Secret Fashion. Aplikacja korzysta i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników Top Secret Club oraz z historii ich aktywności w Programie. Instalacja i korzystanie z aplikacji są dobrowolne. Aby w pełni korzystać z możliwości aplikacji należy przyznać jej uprawnienia do korzystania z zasobów urządzenia mobilnego. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

 1. Notyfikacje typu push

Korzystając z naszych serwisów i aplikacji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie notyfikacji typu push. Notyfikacje mają charakter ogólny lub skierowany wyłącznie do Użytkowników programu lojalnościowego Top Secret Club lub w sposób zindywidualizowany do Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania notyfikacji poprzez skorzystanie z interfejsów udostępnionych przez producenta przeglądarki internetowej i/lub producenta urządzenia.

 1. Automatyczne wysyłki marketingowe

Po utworzeniu konta w serwisie programu lojalnościowego Top Secret Club i wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie treści o charakterze marketingowym, będzie on otrzymywać automatyczne, profilowane wysyłki marketingowe poprzez serwisy www, aplikację mobilną, pocztę elektroniczną, z którymi będzie mógł się zapoznać przy użyciu końcowych urządzeń elektronicznych. Wysyłki treści marketingowych, o których mowa powyżej są profilowane pod kątem indywidualnych preferencji Użytkowników na podstawie udostępnionych danych oraz historii aktywności na stronie serwisu programu lojalnościowego Top Secret Club. Przez profilowanie rozumie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu określenia osobistych preferencji, zachowań i postaw Użytkowników poprzez analizę i prognozę, w szczególności takich aspektów jak indywidualne wybory, sytuacja ekonomiczna, lokalizacja oraz przemieszczanie się, na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania im indywidualnych ofert marketingowych, a także na przetwarzanie ich danych osobowych w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Top Secret sp. z o.o. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych informacji handlowych, w sposób opisany w podpunkcie b).

 1. Indywidualne Korzyści zakupowe/sprzedażowe/klubowe dla Użytkownika

Użytkownik dzięki danym osobowym oraz historii jego aktywności w serwisie programu Top Secret Club będzie mógł otrzymywać oferty z indywidualnie dobranymi korzyściami. Będą one dostępne w serwisach www oraz w aplikacji mobilnej. Informacje o nich Użytkownik będzie otrzymywał jeśli wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera, Newslettera typu sms, Notyfikacji typu push w serwisach www i/lub w aplikacji mobilnej. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych informacji, w sposób opisany w podpunkcie b).

 1. Konkursy i akcje marketingowe

W przypadku brania udziału w konkursach albo akcjach marketingowych, Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych precyzyjnie określonych w regulaminie konkretnego konkursu (akcji). Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

 1. Obsługa i promocje w sklepach stacjonarnych Top Secret

Skorzystanie z możliwości programu lojalnościowego Top Secret Club w sklepie stacjonarnym Top Secret wymaga aby sprzedawcy pobrali od Użytkownika jego dane osobowe w celu identyfikacji jego konta w systemie. Procedura ta jest bezpieczna i nie jest uciążliwa. Weryfikacja może odbywać się poprzez podanie przez Użytkownika wyłącznie numeru karty w systemie Top Secret Club, bądź okazanie go sprzedawcy poprzez aplikację mobilną.

 1. Sklep internetowy Top Secret

Naliczanie Użytkownikom punktów Top Secret Club w czasie zakupów w Sklepie Internetowym Top Secret, sklepach stacjonarnych, a także korzystanie z rabatów przez Użytkowników Top Secret Club staje się możliwe dopiero wówczas kiedy Użytkownik dokona weryfikacji swojej tożsamości, co jest wymagane dla prawidłowego ukończenia rejestracji konta Użytkownika. Potwierdzenie tożsamości następuje poprzez kliknięcie w link, który Użytkownik otrzyma w wiadomości e-mail przesłanej na podany przez niego podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Jeśli Użytkownik nie chce podawać swojego adresu e-mail, weryfikacja tożsamości Użytkownika jest możliwa za pośrednictwem numeru telefonu. Dane te są w pełni bezpieczne i przesyłane zaszyfrowanym protokołem połączenia internetowego. Konta, których rejestracja nie została zakończona, z powodu braku weryfikacji tożsamości Użytkownika, Administrator danych osobowych usunie po okresie 8 tygodni od ich utworzenia. Usunięcie konta powoduje jednoczesne skasowanie przez Administratora danych osobowych wszystkich danych osobowych Użytkownika.

 1. Polityka Cookies

Serwis programu lojalnościowego Top Secret Club może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis Top Secret Club i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z witryny serwisu programu lojalnościowego Top Secret Club. Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi witryny oraz, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Użytkowników wyborów. Wykorzystywane Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

 1. Polityka Google AdWords Remarketing

Strona serwisu programu lojalnościowego Top Secret Club korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Technologia remarketingu za pośrednictwem Google AdWords umożliwia zwracanie się do Użytkownika, który odwiedził już stronę serwisu programu lojalnościowego Top Secret Club i zainteresował się ofertą z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W tym celu, podczas odwiedzin na stronie serwisu programu lojalnościowego Top Secret Club, tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie Użytkownika podczas odwiedzin na stronach partnerów reklamowych Administratora. Ponadto może być analizowane zachowanie Użytkowników, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz reklamy opartej na ich zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie są łączone z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu Użytkownika. Korzystając z serwisu programu lojalnościowego Top Secret Club – Użytkownik zostaje poinformowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Google danych dotyczących go w sposób i w celach opisanych powyżej. Użytkownik może zablokować korzystanie z plików cookie przez Google odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads i klikając na przycisk „opt-out“. Użytkownik może również wyłączyć korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie odwiedzając stronę Network Advertising Initiative www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. W takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony serwisu programu lojalnościowego Top Secret Club. Więcej informacji na temat warunków Google, znajduje się na stronie pod adresem www.google.com/policies/privacy/.

 1. Opcja rezygnacji z plików cookies dla reklam RTB

Do świadczenia usług zautomatyzowanego modelu zakupu powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym (dalej zwanego: RTB) Administrator danych stosuje technologie takie jakie pliki cookies czy sygnalizatory sieci. Dostępna jest opcja rezygnacji z otrzymywania plików cookies za pomocą tzw. „opt-out cookies”, które zablokuje umieszczanie tego typu plików w systemie komputera. Opcja ta zapobiegnie kojarzeniu konkretnych informacji z przeglądarką. W razie korzystania z kilku przeglądarek internetowych, lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z plików cookies będzie musiała zostać przeprowadzona osobno na każdej z tych przeglądarek/komputerów. Zrezygnować z opcji plików cookies można dokonując „kliknięcia” pomarańczowego przycisku (opt-out) na podstronie sieci znajdującej się tutaj.

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarzane przez niego dane osobowe Użytkowników nie zostaną przez niego sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej. W przypadku Akcji Promocyjnych realizowanych przez program lojalnościowy Top Secret Club z partnerem zewnętrznym, nie udostępni mu danych osobowych Użytkowników chyba, że wyrażą na to swoją zgodę.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój programu lojalnościowego Top Secret Club. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały, w oparciu o postanowienia regulaminu programu lojalnościowego Top Secret Club.
 3. W serwisach i aplikacjach programu lojalnościowego Top Secret Club mogą pojawiać się linki kierujące do innych stron internetowych. Administrator danych osobowych zastrzega, że nie odpowiada w żaden sposób za treści w/w stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki bezpieczeństwa i dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.
 4. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

Baner dolny
TopSecret
COPYRIGHT 2023
TOP SECRET SP. ZOO.
GRUPA KAPITAŁOWA REDAN